Obliczanie slotów

Uwagi ogólne

 1. System przelicza sloty w momencie zapisu rekordu pracy (dla wydawnictwa ciągłego lub wydawnictwa zwartego) w momencie naciśniecia przycisku „Zapisz” w module redagowania.

 2. Jeżeli daną pracę uda się dopasować do odpowiedniego algorytmu kalkulacji punktów, użytkownik otrzyma komunikat na górze ekranu. Podobnie otrzyma komunikat, jeżeli nie da się takiej publikacji dopasować.

 3. Reguły dla poszczególnych typów prac - warunki, które musi spełnić dany rekord, aby został włączony algorytm - opisane są poniżej.

 4. W chwili tworzenia niniejszej dokumentacji system powinien liczyć punkty dla prac z lat 2017-2021 (dla roku 2021 używany jest identyczny algorytm jak dla 2020)

Progi algorytmu

 • w kodzie oprogramowania opracowane są niniejsze procedury obliczające punkty,

 • obliczenia dokonywane są wewnętrznie z precyzją zmiennoprzecinkową, następnie prezentowane są zaokrąglone z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,

 • w poniższych wzorach matematycznych litery oznaczają:

  • PK: punkty MNiSW/MEiN, wcześniej zwane punkty KBN

  • k: liczba autorów/redaktorów dla rekordu z danej dyscypliny, którzy mają w powiązaniu rekordu z autorem wybraną daną dyscyplinę oraz zaznaczone pole Afiliuje na tak,

  • m: liczba wszystkich autorów rekordu.

Próg nr 1

Punkty PKd dla rekordu, dla danej dyscypliny:

PK_{d} = PK

Punkty PKdAut dla rekordu, dla autora z danej dyscypliny:

PKd_{Aut} = \frac{ PKd}{k}

Slot dla autora:

slot_{Aut} = \frac {1}{k}

Slot dla dyscypliny:

slot_{d} = 1

Slot dla dyscypliny nie będzie liczony jeżeli nie ma żadnych autorów w danej dyscyplinie, tzn gdy żaden z autorów nie jest afiliowany na jednostki uczelni.

Próg nr 2

Punkty PKd dla rekordu, dla danej dyscypliny:

PK_{d} = PK * \sqrt { \frac{k}{m} }

Zakładamy, że mnożnik z powyższego przykładu (pierwiastek kwadratowy z k/m) nie będzie mniejszy, jak 0.1. Jeżeli będzie mniejszy, to zostanie użyta wartość 0.1, chyba, że wszyscy autorzy z danej dyscypliny nie będą mieli afiliacji, wówczas zostanie użyta wartość 0.

Punkty PKdAut dla rekordu, dla autora z danej dyscypliny:

PKd_{Aut} = \frac{ PKd}{k}

Slot dla autora:

slot_{Aut} = \sqrt { \frac{k}{m} } * \frac {1}{k}

Slot dla dyscypliny:

slot_{d} = \sqrt { \frac{k}{m} }

Próg nr 3

Punkty PKd dla rekordu, dla danej dyscypliny:

PK_{d} = PK * \frac{k}{m}

Zakładamy, że mnożnik z powyższego przykładu (wynik dzielenia k/m) nie będzie mniejszy, jak 0.1. Jeżeli będzie mniejszy, to zostanie użyta wartość 0.1, chyba, że wszyscy autorzy z danej dyscypliny nie będą mieli afiliacji, wówczas zostanie użyta wartość 0.

Punkty PKdAut dla rekordu, dla autora z danej dyscypliny:

PKd_{Aut} = \frac{ PKd}{k}

Slot dla autora:

slot_{Aut} = { \frac{1}{m} }

Slot dla dyscypliny:

slot_{d} = { \frac{1}{m * k} }

Wydawnictwa ciągłe

 1. Charakter formalny rekordu nie ma znaczenia

 2. Dla zakresu lat 2017-2018, punkty MNiSW/MEiN muszą wynosić odpowoednio:

  • powyżej 30 dla progu 1. algorytmu

  • 20 lub 25 dla progu 2. algorytmu

  • poniżej 20 i powyżej zera dla progu 3. algorytmu

 3. Dla zakresu lat 2019-2021, punkty MNiSW/MEiN muszą wynosić odpowiednio:

  • 200, 140, 100 dla progu 1. algorytmu

  • 70 lub 40 dla progu 2. algorytmu

  • mniejsze lub równe jak 20 ale powyżej zera dla progu 3. algorytmu

Wydawnictwa zwarte

 1. Charakter formalny rekordu ma znaczenie, a konkretnie pole charakteru formalnego określające „Charakter dla slotów”. To pole może przyjmować wartości: książka, rozdział, referat. W zależności od wartości pola „charakter dla slotów” rekord dopasowywany będzie do odpowiednich grup.

 2. Pole „typ odpowiedzialności” dla osób powiązanych z danym rekordem ma znaczenie. Jeżeli wszystkie powiązane osoby będą miały typ „redaktor”, taki rekord będzie traktowany jako redakcja, jeżeli „autor” - to autorstwo i tak dalej.

 3. Charakter dla slotów = refereat:

  • punkty MNiSW/MEiN = 15 oraz powiązanie z zewnętrzną bazą danych - nazwa bazy danych dowolna, skrót nazwy bazy danych równy „WOS”. Powiązanie z zewnętrzną baza danych można dodać dla każdego rekordu, korzystając z formularza na końcu strony edycji rekordu - próg 3. algorytmu,

  • punkty MNiSW/MEiN 200, 140, 100 - próg 1. algorytmu,

  • punkty MNiSW/MEiN 70, 40 - próg 2. algorytmu,

  • punkty MNiSW/MEiN równe 20:

   • gdy wydawca na dany rok ma poziom równy 1: próg 2. algorytmu

   • gdy wydawca nieokreślony lub inny poziom: próg 3. algorytmu

  • punkty MNiSW/MEiN równe 50 i poziom wydawcy równe 2: próg 1. algorytmu

  • punkty MNiSW/MEiN równe 5: próg 3. algorytmu

 4. Charakter dla slotów = książka lub rozdział:

  • poziom wydawcy równy 2 oraz:

   • autorstwo + książka + punkty MNiSW/MEiN = (200 lub 100), lub

   • redakcja + książka + punkty MNiSW/MEiN = (100 lub 50), lub

   • rozdział + punkty MNiSW/MEiN = (50 lub 25)

   … da w rezultacie próg 1. algorytmu

  • poziom wydawcy równy 1 oraz:

   • autorstwo + książka + punkty MNiSW/MEiN = (80 lub 40 lub 100), lub

   • redakcja + książka + punkty MNiSW/MEiN = (20 lub 10), lub

   • rozdział + punkty MNiSW/MEiN = (20 lub 10)

   … da w rezultacie próg 2. algorytmu

  • poziom wydawcy inny lub bez określenia wydawcy oraz:

   • książka + autorstwo + punkty MNiSW/MEiN = (20 lub 10), lub

   • książka + redakcja + punkty MNiSW/MEiN = (5 lub 2.5), lub

   • rozdział + punkty MNiSW/MEiN = (5 lub 2.5)

   … da w rezultacie próg 3. algorytmu.

  • warunek „książka” lub „rozdział” dopasowywany jest z uwzględnieniem pola „charakter dla slotów” dla danego charakteru formalnego rekordu,

  • warunek „autorstwo” lub „redakcja” dopasowywany jest uwzględniając pole „typ odpowiedzialności” przy powiązaniu osoby z rekordem, a konkretnie jego pod-pole „typ ogólny”. Jeżeli będzie tam wartość „autor” lub „redaktor”, system postąpi odpowiednio do wartości pola. Jeżeli rekord będzie posiadał jednocześnie autorów oraz redaktorów lub też rekord nie będzie posiadał ani autorów, ani redaktorów, system wyświeli komunikat o braku możliwości obliczenia slotów.