Edycja danych rekordów - wydawnictwa zwarte, ciągłe, patenty, itp

Dodawanie autorów do rekordów

Aby dodać autora do rekordu, podczas dodawania lub edycji nowego rekordu kliknij „Dodaj kolejne powiązanie autora z wyd. ciągłym / wyd. zwartym / patentem …”.

Zmiana kolejności autorów

Aby zmienić kolejność autorów, skorzystaj z przycisku przeciągania oraz techniki „przeciągnij i upuść”. Po prostu kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na przycisku przeciągania i przeciągnij dane powiązanie autora z rekordem w górę lub w dół. Przycisk przeciągania wygląda w następujący sposób:

Przycisk przeciągania

Możesz „zwinąć” formularz powiązania autora z rekordem aby zmiana kolejności autorów była łatwiejsza, co ma szczególne znaczenie na monitorach o niewielkiej rozdzielczości.

Działania te również prezentuje film Zmiana kolejności autorów .